GM等级 保值货币
GM1 100
GM2 500
GM3 1000
GM4 2000
GM5 5000
GM6 10000
GM7 20000
GM8 30000
GM9 50000
GM10 100000
注:购买对应GM币礼包去提升GM等级(直接充值元宝无法获得GM币)
ps:信息由发行商提供,仅供参考,如与实际不符,请玩家以游戏内实际情况为准!